རྒྱ་ཆེའི་ཚིག་མཛོད་དྲ་བ་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་མཛོད་དྲག་ཆེ་བ་ཡོད་ན་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་བཏང་རོགས།

Contribute Kindly Contribute a little sum to make payments of tsikzoe expenses like hosting and some other projects like adding new dictionaries and apps for IOS. =>


ནང་དུ་འཛུལ།
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང།
གསང་ཚིག   གསང་ཚིག་བརྗེད་སོང་ངམ།
གསང་ཚིག་གསར་པ།
དེབ་སྐྱེལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།